call us

+48 123 123 123

 

email

biuro@twojadomena.pl

Contact us:

e-mail
phone
question
send
send
Question send - thank you
Please fill all the required fields

     LCDK   ABSOLWENT

Advice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra, sem a varius malesuada, orci nunc facilisis nisi, ac imperdiet nunc velit fringilla lorem. Donec ornare odio non nisi pulvinar tempus. Quisque venenatis dapibus facilisis. Curabitur eu elit risus. Morbi convallis, ex non gravida consectetur, mi risus tincidunt felis, id rutrum leo mi ac purus. Nulla faucibus, erat in luctus pulvinar, nulla leo luctus arcu, id pellentesque lectus purus a odio. Mauris non blandit nibh. Sed a ornare nunc. Nam fermentum eros sed magna venenatis, non hendrerit magna ornare. Morbi vitae pharetra ante. Nullam molestie eros ut tristique convallis. Proin nisi tortor, blandit quis euismod et, pharetra vel est. Donec pulvinar lacus mauris. Proin sed maximus enim, consectetur euismod nisi.

 

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

 

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Regulamin szkoleń otwartych

 

                                                                              § 1
1.    Wykonawca szkoleń - Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent" Lublin, ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin, tel./fax (0-81) 526 41 00-02 www.absolwent.lublin.pl , absolwent.lublin@neostrada.pl zwane dalej LCDK "Absolwent".
2.    Uczestnik - osoba biorąca udział w szkoleniu.
3.    Szkolenie otwarte - szkolenie organizowane przez LCDK "Absolwent", którego uczestnikiem może być każda zainteresowana tematem osoba.
4.    Zamawiający - urząd, instytucja, firma reprezentowana przez uprawnione osoby, delegująca Uczestnika szkolenia.


                                                                             § 2                            

5.    Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie przez Zamawiającego do siedziby LCDK "Absolwent" zgłoszenia Uczestnika - faksem, mailem lub drogą pocztową.
6.    Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu może być wycofane przez Zamawiającego nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia w formie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
7.    W przypadku braku informacji o rezygnacji ze szkolenia w przewidzianym terminie, a także w przypadku nieobecności Uczestnika w dniu szkolenia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć 50% ceny szkolenia.
8.    Ze szkolenia może skorzystać inna osoba zamiast zgłoszonego uczestnika, o czym należy poinformować telefonicznie w miarę możliwości jak najwcześniej sekretariat firmy.
9.    LCDK "Absolwent", telefonicznie potwierdza uczestnictwo w szkoleniu zapisanych Uczestników, nie później niż dzień przed planowanym szkoleniem.


                                                                             § 3
10.    Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu oraz faktury VAT są wydawane Uczestnikom podczas szkolenia.
11.    Opłatę za szkolenie można uiszczać przed szkoleniem, po otrzymaniu FV przelewem na nasz rachunek bankowy - 19 10501953 1000 0023 0110 5900 ING Bank Śląski O/Lublin lub gotówką w dniu szkolenia. Na przelewie prosimy umieścić numer FV.
12.    LCDK "Absolwent" nie wystawia faktur pro-forma.
13.    Uczestnik szkolenia otrzymuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową, lunch.
14.    Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca szkolenia, w takim przypadku uczestnik zostaje powiadomiony o zmianie telefonicznie przed szkoleniem
15.    Cena szkolenia nie obejmuje zakwaterowania.
16.    W przypadku uczestnictwa więcej niż jednej osoby z jednej instytucji każdemu następnemu uczestnikowi z tej samej instytucji udzielany jest rabat od ceny podstawowej szkolenia.
17.    Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
18.    Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami) LCDK "Absolwent" nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Zamawiającego (imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, miejsce pracy, adres mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą do celów komunikacji pomiędzy LCDK "Absolwent" a Uczestnikiem szkolenia.


                                                                             § 4
19.    Regulamin szkoleń otwartych wchodzi w życie z dniem 02.02.2006r.
20.    LCDK "Absolwent" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w okresie trzech dni od daty umieszczenia informacji o zmianie (a także pliku ze zmienionym regulaminem) na stronie internetowej LCDK "Absolwent".
21.    Zagadnienia nie ujęte w regulaminie rozstrzygane będą indywidualnie z kontrahentem.

 

Archiwizacja dokumentów

 •     Archiwum
 •     Archiwum i składnica akt w administracji publicznej
 •     Archiwizacja dokumentacji kadrowej
 •     Praktyczne umiejętności prowadzenia archiwum WARSZTATY

 

Archiwizacja dokumentów

Kancelaria i sekretariat

Finanse publiczne, rachunkowość

Podatki

Ochrona środowiska

Prawo budowlane

Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych i prawo administracyjne

Oświata

Pomoc publiczna

Pomoc społeczna

Nieruchomości

Kancelaria i sekretariat

 •     Kancelaria i sekretariat
 •     Instrukcja kancelaryjna
 •     Nowoczesny sekretariat i kancelaria w administracji publicznej
 •     Profesjonalna sekretarka/ asystentka - prawa ręka szefa
 •     Zarządzanie dokumentacją w państwowych jednostkach organizacyjnych,  jednostkach samorządu terytorialnego innych samorządowych jednostkach organizacyjnych
 •     Praktyczne zastosowanie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej w jednostkach administracji publicznej

 

Finanse publiczne, rachunkowość

 •     Wieloletnia prognoza finansowa
 •     Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa
 •     Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 •     Bilans skonsolidowany
 •     Plan finansowy oraz obowiązki w zakresie sprawozdawczości budżetowej w budżetowych jednostkach samorządowych
 •     Sprawozdawczość budżetowa jednostek budżetowych
 •     Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządowych
 •     Rachunkowość budżetowa
 •     Inwentaryzacja
 •     Rachunkowość i gospodarka finansowa instytucji kultury
 •     Szczególne zasady rachunkowości
 •     Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 •     Organizowanie i finansowanie działalności instytucji kultury
 •     Obowiązki kierownika sektora finansów publicznych
 •     Dochody własne jednostek budżetowych
 •     Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 •     Restrukturyzacja i przekształcenie komunalnych zakładów budżetowych
 •     Zarządzanie, analiza i pisanie projektów
 •     Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pozarządowych - organizacji pożytku publicznego
 •     Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości oraz znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
 •     Wydatki strukturalne - zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji księgowej
 •     Wynagrodzenia pracowników samorządowych
 •     Ewidencja wykorzystania funduszy pomocowych w jednostkach sektora finansów publicznych
 •     Finansowanie zadań samorządu z dziedziny kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego
 •     Środki z budżetu Unii Europejskiej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości
 •     Finansowanie działalności OSP z budżetów samorządów z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie
 •     Nowe obowiązki pracowników prowadzących ewidencję działalności gospodarczej z uwzględnieniem zmian
 •     Fundusz sołecki - nowym instrumentem gospodarki finansowej sołectwa w ramach budżetu gminy
 •     Gospodarka kasowa w jednostkach sfery finansów publiczych
 •     Praktyczne aspekty finansowania zadań oświatowych samorządu terytorialnego
 •     Nowa ustawa o finansach publicznych a finanse JST
 •     Opracowanie projektu planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w samorządowych jednostkach budżetowych
 •     Zakładowy plan kont w jednostkach sektora finansów publicznych- jak prawidłowo opracować?
 •     Kontrola zarządcza
 •     Ewidencja księgowa, rozliczanie i sprawozdawczość w zakresie projektu EFS- kapiał Ludzki
 •     Ewidencja księgowa w jednostkach i zakładach budżetowych
 •     Metodologia projektowania budżetu w układzie zadaniowym
 

 

Do góry strony

Podatki

 •     Podatek od nieruchomości o podatek rolny
 •     VAT w JST - miany na 2011 r.
 •     Skuteczne formy likwidacji zaległości podatkowych
 •     Samorządowe interpretacje podatkowe oraz opłata skarbowa wraz nowelizacją
 •     Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
 •     Obowiązki jednostek budżetowych jako płatnika podatku dochodowego
 •     Ewidencja podatków i opłat w gminie
 •     Opłata skarbowa
 •     Samorządowe podatki i opłaty lokalne
 •     Nowelizacja ordynacji podatkowej

 

Ochrona środowiska

 •     Utrzymanie czystości i porządku w gminach ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych oraz gospodarką nieczystościami ciekłymi na terenie gminy
 •     Zmiany w ustawie prawo ochrony środowiska
 •     Decyzja środowiskowa - Postępowanie administracyjne w sprawach wymagających sporządzenia ocen na środowisko - Opłata skarbowa za decyzje środowiskowe
 •     Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami
 •     Górne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 •     Restrukturyzacja gospodarki komunalnej. Przekształcania komunalnych zakładów budżetowych
 •     Procedury i środki zapewniające utrzymanie czystości i porządku oraz ochrona zwierząt w gminie
 •     Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 •     Najważniejsze obowiązki gmin i przedsiębiorców dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

 

Prawo budowlane

 •     Obowiązki właścicieli i zarządców w zakresie utrzymania obiektów budowlanych
 •     Bezpieczeństwo budynków i budowli (w tym budynków wielkopowierzchniowych). Przeglądy i kontrole po sezonie zimowym
 •     Postępowanie administracyjne poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 •     Legalizacja samowoli budowlanej
 •     Książka obiektu budowlanego
 •     Ocena energetyczna budynków - dostosowanie do wytycznych dyrektywy 2002/91/we i wymogów prawa budowlanego

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo administracyjne

 •     Prawo pracy i ubezpieczeń jst
 •     Prawo pracy w jst i oceny kwalifikacyjne samorządowców
 •     Zmiany w zasadach i trybie wystawiania zwolnień lekarskich
 •     Emerytury dla służby cywilnej i pracowników urzędów państwowych
 •     Emerytury dla samorządowców
 •     Zasady ustanawiania prawa miejscowego
 •     Ochrona danych osobowych
 •     Udostępnianie informacji publicznej - zagadnienia praktyczne
 •     Udostępnianie informacji publicznej z tworzeniem BIP
 •     Prawo antykorupcyjne i obowiązek składania oświadczeń majątkowych
 •     Ochrona informacji niejawnych
 •     Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 •     Bieżące problemy związane z funkcjonowaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kontekście zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 •     Jak skutecznie cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych? Prawidłowa procedura organu i wymagane dokumenty. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w myśl zasad ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Skutki zawieszenia działalności gospodarczej dla funkcjonowania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Procedura organu i obowiązki przedsiębiorców. Najnowsze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 •     Nowelizacja ustawy o muzeach, ochrona zabytków w samorządzie
 •     Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawie meldunków i ewidencji ludności
 •     Usytuowanie prawne, rola i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w postępowaniu administracyjnm o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 •     Postępowanie administracyjne przed organem I instancji na przykładach spraw załatwianych przez organy samorządu terytorialnego
 •     Problemy procesowe w postępowaniu administracyjnym. Nowe zasady uwierzytelniania dokumentów uprawnienia pracowników organu administracji i organów podatkowych
 •     Postępowanie w sprawach skarg i wniosków w świetle aktualnych przepisów
 •     Zarządzanie projektem, analiza i pisanie projektu w jednostkach samorządu terytorialnego
 •     Działalność bibliotek samorządowych - aspekt prawno-organizacyjny
 •     Działalność samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków
 •     Wynagrodzenia, służba przygotowawcza, czas pracy, nabór w nowej ustawie o pracownikach samorządowych. Warsztaty praktyczne
 •     Czas pracy w samorządowych instytucjach kultury z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi stosunków pracy
 •     Nowa wysokość kwoty bazowej. Emerytury kapitałowe - nowe zasady naliczania świadczeń dla nauczycieli i pracowników obsługi
 •     Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za zniszczenie zieleni i usunięcie drzew i krzewów
 •     Kodeks postępowania administracyjnego
 •     Zadania organów gmin w świetle obowiązujących i przyszłych przepisów prawnych w zakresie ewidencji działalności gospodarczej
 •     Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze
 •     Stosunki pracy w strażach gminnych (miejskich) po zmianie ustaw o strażach gminnych (miejskich) i pracownikach samorządowych
 •     FORMY ZATRUDNIENIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM (prace interwencyjne, staż, roboty publiczne, praktyki absolwenckie, wolontariat, umowy cywilnoprawne, zatrudnienie skazanych, umowy o pracę)
 •     NASILONE KONTROLE ZUS i PIP:- ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
 •     Ewidencja ludności - wydawanie zaświadczeń przez organy administracji samorządowej - korzystanie ze zbiorów informacji pozostających w dyspozycji organów administracji (z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych)
 •     Umowy najmu lokatorskiego

 

Oświata

 •     Kancelaria w jednostkach oświatowych
 •     Kancelaria, sekretariat, archiwum w oświacie
 •     Karta nauczyciela - emerytury dla nauczycieli, obsługi i administracji
 •     Procedura prawna związana z ubieganiem się nauczyciela mianowanego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 •     Diagnoza, Planowanie Pracy dydaktyczno-Wychowawczej, Ewaluacja
 •     Rachunkowość szkół
 •     Pomoc materialna dla uczniów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli
 •     Kontrola finansowa w oświacie
 •     Gospodarka finansowa jednostek oświaty
 •     Praktyczne aspekty finansowania zadań oświatowych samorządu terytorialnego
 •     Funkcjonowanie stołówek szkolnych w świetle aktualnych przepisów
 •     Funkcjonowanie stołówek szkolnych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o systemie oświaty
 •     Zasady prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych związanych z prowadzeniem stołówki szkolnej, nieodpłatnie otrzymanym majątkiem, oraz rachunek dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych
 •     Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz aktualne wymagania sanitarno - higieniczne
 •     Zasady prawidłowego żywienia osób dorosłych oraz aktualne wymagania sanitarno - higieniczne
 •     Realizacja zasad GHP, GMP oraz zasad systemu HACCP w zakładach żywnościowo - żywieniowych
 •     Ocena pracy dyrektorów szkół i placówek oświaty w aspekcie nowej Ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela
 •     Status prawny nauczycieli w przedmiocie - nawiązywania, zamiana, rozwiązywania stosunku pracy oraz niektórych wybranych uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela. Procedura oceny pracy dyrektora szkoły
 •     Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli
 •     Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów z dysleksją oraz o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie różnych przedmiotów nauczania. Jak rozumieć opinie wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne? Jak w praktyce dostosowywać wymagania edukacyjne?
 •     Dotacje z budżetu JST na działalność oświatową prywatnych szkół, przedszkoli i placówek - po ostatnich zmianach w prawie

 

 

Pomoc publiczna

 •     Zasady ewidencji środków pomocowych z UE
 •     Pomoc publiczna dla gmin
 •     Reforma zasad pomocy publicznej
 •     Rachunkowość budżetowa jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy publicznej
 •     Zasady udzielania pomocy publicznej w sektorze rolnym
 •     Udzielanie pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych - z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie pomocy publicznej i prawie podatkowym

 

Pomoc społeczna

 •     ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY KIEROWANIU I UMIESZCZANIU OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
 •     Rachunkowość i gospodarka finansowa Ośrodków Pomocy Społecznej
 •     Dodatki mieszkaniowe
 •     Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na tle ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych
 •     Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego - postępowanie w sprawie świadczeń nienależnych. Zmiany w systemie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz planowane zmiany ustawy
 •     Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - ewidencja księgowa, egzekucja należności, zasady umarzania należności
 •     Postępowanie wyjaśniające w pomocy społecznej - wywiad środowiskowy i kontrakt socjalny. Ustalanie prawa i przyznawanie świadczeń w pomocy społecznej. Zmiany w ustawie zawarte w kodeksie rodzinnym
 •     Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
 •     Windykacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego - przez pracowników Gmin/OPS. Zasady współdziałania z Komornikami sądowymi

 

 

Nieruchomości

 •     Praktyczne aspekty zbywania nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami
 •     Obrót cywilnoprawny nieruchomościami na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 •     Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 •     Podział nieruchomości
 •     Geodezyjny podział nieruchomości
 •     Sprzedaż nieruchomości skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 •     Zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności
 •     Użytkowanie wieczyste
 •     Ujawnianie w księgach wieczystych własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 •     Praktyczne problemy komunalnej gospodarki mieszkaniowej i ochrony praw lokatorów
 •     Praktyczne aspekty zbywania nieruchomości gminy i Skarbu Państwa bez przetargu po nowelizacji o gospodarce nieruchomościami

 

 

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

 •     Zimowe utrzymanie dróg
 •     Postępowanie planistyczne i proces lokalizacji dróg
 •     Postępowanie planistyczne i proces decyzyjny w zagospodarowaniu przestrzennym
 •     Proces lokalizacji dróg publicznych
 •     Opłata adiacencka i opłata planistyczna w praktyce
 •     Procedury zagospodarowania przestrzennego
 •     Zasady zagospodarowania pasa drogowego
 •     Ewidencja dróg
 •     Zasady ewidencji drogowych obiektów inżynierskich
 •     Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy
 •     Przygotowanie inwestycji drogowej - budowa i przebudowa drogi publicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa
 •     Remonty cząstkowe i kapitalne nawierzchni dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem nowoczesnych technologii
 •     Renta planistyczna oraz inne skutki prawne uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 •     Administrowanie pasem drogowym ze szczególnym uwzględnieniem dróg niepublicznych. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie decyzji. Opłaty, kary, wykroczenia

 

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 •     Zasady wyboru wykonawcy zamówień publicznych w świetle nowelizacji rozporządzenia w sprawie protokołu
 •     Nieprawidłowości w procesie przygotowywania, przeprowadzania, udzielania i realizacji zamówienia publicznego skutkujące odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 •     Najczęstsze nieprawidłowości i problemy praktyczne dotyczące zamówień publicznych stwierdzone podczas kontroli RIO
 •     Przetarg na nieruchomości samorządowe
 •     Jak przeprowadzić przetarg z uwzględnieniem środków z UE, aby uniknąć zarzutów kontroli?
 •     Zamówienia publiczne po zmianach
 •     Zamówienia publiczne w Programach Operacyjnych na lata 2007 - 2013. Jak stosować ustawę Prawo zamówień publicznych by nie stracić środków z UE?
 •     Zamówienia publiczne dla początkujących z uwzględnieniem nowelizacji
 •     Kontrola udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem wydatkowania środków unijnych
 •     Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej w kontekście nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych
 •     Zasady pracy komisji przetargowej w kontekście planowanej nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych
 •     Zamówienia publiczne w oświacie i kulturze

 

 

Do góry strony

Do góry strony

Do góry strony

Do góry strony

Do góry strony

Do góry strony

Do góry strony

Do góry strony

Do góry strony

Do góry strony

Do góry strony

Do góry strony

Autor: A. Sawicki